Điều kiện

Profiles Group Asia and Pacific Ltd cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ học tập và phát triển cho khách hàng. Bằng cách đặt hàng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của The Profiles Group Asia and Pacific Ltd, khách hàng đồng ý với các điều khoản và điều kiện kinh doanh sau đây. Trừ khi có sự đồng ý khác của The Profiles Group Asia and Pacific Ltd bằng văn bản, việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của The Profiles Group Asia and Pacific Ltd không tuân theo bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác do khách hàng yêu cầu hoặc cung cấp, bao gồm các điều khoản và điều kiện được đưa vào bất kỳ tài liệu đơn đặt hàng hoặc tài liệu khác do khách hàng phát hành.

 1. The Profiles Group Asia and Pacific Ltd là tên giao dịch của The Profiles Group Asia and Pacific Ltd, một công ty được đăng ký tại Anh và xứ Wales; Sđt 06528656.
 2. Phí và Thanh toán : Trừ khi có quy định khác, giá sẽ tính bằng Bảng Anh (GBP) không bao gồm VAT và các loại thuế bán hàng hiện hành khác và thanh toán được yêu cầu bằng cùng loại tiền tệ tại thời điểm mua hàng hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn. Nếu The Profiles Group Ltd được yêu cầu xác nhận tài liệu Đơn đặt hàng trên hóa đơn, tài liệu Đơn đặt hàng phải được cung cấp cho The Profiles Group Ltd trước khi giao sản phẩm và dịch vụ. Nếu không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào trong vòng 30 ngày, The Profiles Group Ltd có quyền hủy bỏ hoặc tạm dừng mọi hoạt động tiếp theo hoặc giao sản phẩm và dịch vụ và tính lãi đối với số tiền chưa thanh toán ở mức thấp nhất trong các mức sau: tỷ lệ 2 phần trăm (2%) mỗi tháng trên số tiền quá hạn, cộng dồn hàng ngày, tính từ ngày lập hóa đơn; hoặc tỷ lệ lãi suất thương mại tối đa được pháp luật cho phép cho đến khi nhận được khoản thanh toán đầy đủ.
 3. Chi phí và Chi phí : Việc lựa chọn địa điểm và chi phí liên quan cho bất kỳ sự kiện nào là trách nhiệm của khách hàng. Profiles Group Asia and Pacific Ltd sẽ tính phí khách hàng cho tất cả các chi phí hợp lý phát sinh liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tất cả các chuyến đi, chỗ ở khách sạn và bữa ăn cho (những) người hỗ trợ.
 4. Hủy bỏ : Việc hủy bỏ dịch vụ của khách hàng sẽ phải chịu các khoản phí sau:
  1. Hủy trong vòng 28 – 15 ngày kể từ ngày can thiệp: 50% phí và chi phí vật tư và 100% chi phí không thu hồi được.
  2. Hủy trong vòng 14 – 1 ngày kể từ ngày can thiệp: 100% phí, chi phí vật tư và chi phí không thu hồi.
 1. Giao hàng : Bất kỳ ngày nào được báo giá giao hàng hoặc hiệu suất của sản phẩm và dịch vụ chỉ là tương đối và mặc dù The Profiles Group Asia and Pacific Ltd sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đáp ứng thời gian biểu đã đề xuất, The Profiles Group Asia and Pacific Ltd sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ bất kỳ sự chậm trễ nào trong hoạt động do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra. Đặc biệt, khách hàng phải đảm bảo rằng The Profiles Group Asia and Pacific Ltd nhận được tất cả thông tin được yêu cầu (bao gồm cả thông tin do Người đánh giá của The Profiles Group Asia and Pacific Ltd hoàn thành) trước ngày yêu cầu. Việc không cung cấp thông tin này kịp thời có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp hàng hóa và dịch vụ của Profiles Group Asia and Pacific Ltd.
 2. Sở hữu trí tuệ : Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ do The Profiles Group Asia and Pacific Ltd sử dụng hoặc tạo ra trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ (bao gồm tất cả các quyền trong phần mềm) sẽ là tài sản độc quyền của The Profiles Group Asia and Pacific Ltd. có quyền sửa đổi, bổ sung, sao chép, điều chỉnh hoặc tái sử dụng tài sản trí tuệ của The Profiles Group Ltd hoặc theo bất kỳ cách nào, thay đổi, xóa, che giấu hoặc sao chép bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của The Profiles Group Asia and Pacific Ltd. Khách hàng không được sao chép , sản xuất, thực hiện, sửa đổi, sản xuất, cung cấp hoặc hỗ trợ bất kỳ bên nào khác sao chép, tạo, thực hiện, thay đổi, sản xuất hoặc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của The Profiles Group Asia and Pacific Ltd hoặc bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến trí tuệ của The Profiles Group Asia and Pacific Ltd tài sản hoặc bất kỳ phần nào của chúng để sử dụng, bán hoặc các mục đích khác. Các sản phẩm và dịch vụ cũng như quyền sở hữu trí tuệ liên quan không thể được sử dụng và/hoặc phân phối bởi hoặc cho những người tham gia trái phép hoặc bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.
 3. Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư : Chính sách quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của The Profiles Group Asia and Pacific Ltd được sửa đổi hoặc cập nhật theo thời gian áp dụng cho việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của The Profiles Group Asia and Pacific Ltd. The Profiles Group Asia and Pacific Ltd hiện tại có thể tìm thấy chính sách bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư tại www.discasiapacific.com .
 4. Trách nhiệm pháp lý : Profiles Group Asia and Pacific Ltd sẽ sử dụng kỹ năng hợp lý và sự siêng năng trong việc cung cấp và thực hiện các sản phẩm và dịch vụ. Tuy nhiên, tất cả các bảo đảm và tuyên bố đều bị loại trừ trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép và The Profiles Group Asia and Pacific Ltd sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiếu sót nào trong các sản phẩm và dịch vụ và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc gián tiếp nào. phát sinh từ hoặc liên quan đến việc cung cấp hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ.
 5. Hối lộ & Tham nhũng : The Profiles Group Asia and Pacific Ltd có cách tiếp cận không khoan nhượng đối với hối lộ và tham nhũng. Khách hàng được yêu cầu báo cáo bất kỳ trường hợp nào về hành vi bị nghi ngờ hoặc thực sự không phù hợp của bất kỳ nhân viên nào của The Profiles Group Asia and Pacific Ltd hoặc người khác do The Profiles Group Asia and Pacific Ltd thuê với sự bảo mật cho giám đốc điều hành của The Profiles Group Asia and Pacific Ltd tại địa chỉ đã nêu ở trên.
 6. Tranh chấp: The Profiles Group Asia and Pacific Ltd sẽ cố gắng giải quyết mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình thông qua đàm phán. Các điều khoản kinh doanh này và việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Anh và xứ Wales trừ khi có thỏa thuận khác.
 7. Quyền ưu tiên : Trong trường hợp The Profiles Group Asia and Pacific Ltd ký kết thỏa thuận cung cấp sản phẩm và dịch vụ với khách hàng và có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản của thỏa thuận đó và các tiêu chuẩn này, các điều khoản kinh doanh, các điều khoản của thỏa thuận cho việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sẽ được ưu tiên.

Để thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Profiles Group Châu Á và Thái Bình Dương

info@discasiapacific.com